Vælg en side
Producent af Krympeflex

Vores kvalitets krympeflex,
anvendes over hele verden!

Producent af Krympeflex

Vi printer og klipper på alt krympeflex.

Producent af Krympeflex

Krympeflex og slanger til medical
fra 0,1 mm...

Producent af Krympeflex

Eget produktionsanlæg
Fleksibilitet og kvalitet.

Almindelige Salgs og leverings betingelser

 

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Radiflex ApS forbeholder sig ret til indtil leverings dagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vare-afgifter, valutakurser eller andre forhold, som Radiflex ApS ikke råder over jf. afsnittet om force majeure.

 

2. Tilbud

Alle tilbud er frit blivende og afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Der tages forbehold for taste og skrivefejl. Tilbud er gældende  i højest 3 måneder, gældende fra dato for afgivelse af tilbud, medmindre andet klart og tydeligt  er skriftligt aftalt.

Delleveringer kan ikke finde sted til anførte tilbuds priser.

 

3. Priser

Alle priser er i danske kroner (DK) eller EURO (EUR) og eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.

Ordre indenfor EU under kr. 750,- pålægges et gebyr på kr. 150,-

Order udenfor EU under kr. 3.500,- pålægges et gebyr på kr. 500,-

 

4. Ordre

Efter modtagelse af skriftlig ordre bekræftelse er køber forpligtet til at kontrollere  denne, herunder afsendelses tidspunkt, mængde, og om det aftalte svare til det bekræftet.

Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 2 dage efter modtagelse af ordre bekræftelse skriftligt at underrette  Radiflex ApS herom. Derefter er ordren bindende og annullering kan kun finde sted ved Radiflex ApS skriftlige  godkendelse heraf.

 

5. Afrunding

Radiflex ApS forbeholder sig ret til altid at afrunde afgivende ordre således at kvantitet passer med  standard kvantiteter.

 

6. Betaling

Radiflex ApS’s betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke Radiflex ApS i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder Radiflex ApS sig ret til at beregne 2% i rente pr. påbegyndt måned, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Udsendelse af rykkerbrev 1. medføre gebyr på kr. 125,00 og rykkerbrev 2. på kr. 250,00.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Radiflex ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af Radiflex ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til Radiflex ApS, som om levering var sket til aftalt tid. Radiflex ApS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

 

7. Ejendomsforbehold

Radiflex ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leverings udgifter samt renter og evt. inddrivelses omkostninger er betalt fuldt ud.

 

8. Levering

Radiflex ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Hvor andet ikke er aftalt, anses leverancen solgt ab lager. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Sker forsendelse med fremmed fragtfører, sker levering dog ved overgivelse til sådan fragtfører, eller ved overgivelse til speditør, uanset om denne blot formidler transporten eller selv forestår denne.

Levering sker for købers regning.  Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførsel, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er Radiflex ApS berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre Radiflex ApS foretrækker at ophæve den indgåede aftale.

 

9. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer, datablade, web page, og øvrigt salgs materiale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende overfor Radiflex ApS.

 

10. Produktændringer

Radiflex ApS forbeholder sig ret til uden varsel, at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

 

11. Ansvarbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Radiflex ApS kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Radiflex ApS har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab.

Med mindre andet specielt er aftalt, har Radiflex ApS intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. Radiflex ApS er kun ansvarlig for personskade, når det dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Radiflex ApS eller af nogen, Radiflex ApS er ansvarlig for.

 

12. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: Radiflex ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af Radiflex ApS leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes firmaets fejl eller forsømmelse, i den udstrækning, Radiflex ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Radiflex ApS skadesløs i samme omfang, som Radiflex ApS’s ansvar er begrænset efter punktet herover.

 

13. Reklamation

Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 3 dage efter varemodtagelsen skriftligt at underrette Radiflex ApS herom. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemissægt svarer til det aftalte, har Radiflex ApS ret til at om – og/eller efterlevere.

Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelses tidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold over for transportøren med erstatningskrav.

Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give Radiflex ApS meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden Radiflex ApS’s skriftlige samtykke fritager Radiflex ApS for enhver forpligtelse. Såfremt Radiflex ApS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til Radiflex ApS i original emballage. Radiflex ApS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Radiflex ApS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis Radiflex ApS ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

 

14. Returnering

Eventuel returnering af varer kan almindeligvis ske inden 8 dage og kun såfremt de er ubrugte og i øvrigt fremstår som værende nye og salgsbare og kun efter skriftlig aftale. Special fremstillede varer og skaffevarer kan ikke returneres. Ved returnering af standard lagervarer som følge af købers fejldisponering, forbeholder Radiflex ApS sig retten til at modregne et gebyr på 25% af fakturabeløb, til dækning af administrative omkostninger. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden aftale med Radiflex ApS, vil der ske returnering til køber for købers regning.

 

15. Transport af rettigheder og pligter

Radiflex ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter til tredjemand.

 

16. Tvister

Enhver tvist mellem Radiflex ApS og køber skal afgøres efter dansk ret ved Roskilde Byret/ Østre Landsret som værneting.

 

17. Force Majeure

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Radiflex ApS for ethvert ansvar, og Radiflex ApS forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, vejret, politiske uroligheder, stats indgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for Radiflex ApS’s kontrol, og som påvirker Radiflex ApS’s muligheder for at opfylde sine leverings forpligtelser.

Radiflex ApS